• نحوه نمایش:
نهالی برای فردا

نهالی برای فردا

این مستند به بررسی وضعیت تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش ایران و سند تحول آن با همراهی کارشناسان می پردازد.

8 قسمت پخش شده