هستند کسانی که ...
  • نحوه نمایش:
هستند کسانی که ...

هستند کسانی که ...

مجموعه مستند با موضوع معرفی نخبگان و افراد پر تلاشی که با توجه به مسیر پر مشقت و صبوری بالای آن در راه رسیدن به موفقیت شایسته معرفی هستند که ضمن بیان اهمیت به نخبگان، کارآفرینان و ... انتظارات آن ها را نیز بیان می کند.

تهیه کننده : محسن غلامزاده

4 قسمت پخش شده