• نحوه نمایش:
هفت روز و هفت ساعت

هفت روز و هفت ساعت

مجموعه برنامه «هفت روز و هفت ساعت» یک مسابقه رالی با حضور هنرمندانی از ایران و لبنان است.

تهیه کننده : سعید ابوطالب