وحشی ترین جزایر اندونزی
  • نحوه نمایش:
وحشی ترین جزایر اندونزی

وحشی ترین جزایر اندونزی

جانوران بزرگی در جزایر اندونزی زندگی می کنند که با توجه به شرایط آن جزایر به همزیستی رسیده اند و اکوسیستم آن نیز به شکل ویژه ای تکامل یافته است.

5 قسمت پخش شده