• نحوه نمایش:
و کویر شاهد بود

و کویر شاهد بود

این مجموعه برنامه به روایت بازدید یک جهانگرد آلمانی مسلمان از شهر یزد در ایام محرم می پردازد.

3 قسمت پخش شده