• نحوه نمایش:
چنارکشی

چنارکشی

این برنامه به درخت های چنار خیابان ولیعصر (عج) و آنچه در سال های اخیر برسر این چنار های بی پناه آمده است می پردازد.

تهیه کننده و کارگردان : میریوسف پیرانی