• نحوه نمایش:
کارستان

کارستان

مجموعه مستند کارستان به معرفی مشاغل مختلف با محوریت اقتصاد مقاومتی می پردازد.

تهیه کننده و کارگردان : داوود شیخ

3 قسمت پخش شده