• نحوه نمایش:
کره زمین از فضا

کره زمین از فضا

این مجموعه برنامه به چشم اندازه های گوناگون کره زمین از فضا با استفاده از دوربین های پیشرفته ماهواره ای و فضایی می پردازد.

4 قسمت پخش شده