• نحوه نمایش:
کوچ نشینان سرنگتی

کوچ نشینان سرنگتی

این مجموعه مستند به کوچ دسته جمعی حیوانات در دشت سرنگتی و چالش های آنها می پردازد.

5 قسمت پخش شده