این مستند به بررسی وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه خراسان جنوبی پیش از انقلاب و تحولات آن پس از انقلاب می پردازد.