نمایش موارد بر اساس برچسب: دست آفریده ها

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

در این مستند آثار هنری شهرهای مختلف ایران را چون شربافي، مسگري، زيلوبافي، گيوه بافي، نشرجي، خمل بافي، زري بافي و... را به تصویر می کشد. و در هر قسمت استادکاران ماهر و مشهور هر يك از اين رشته های هنری را نیز معرفی می کند...

در این مستند آثار هنری شهرهای مختلف ایران را چون شربافي، مسگري، زيلوبافي، گيوه بافي، نشرجي، خمل بافي، زري بافي و... را به تصویر می کشد. و در هر قسمت استادکاران ماهر و مشهور هر يك از اين رشته های هنری را نیز معرفی می کند.

صفحه1 از3