نمایش موارد بر اساس برچسب: دور و نزدیک

این مستند هزینه های نگهداری و استفاده از خودروها در بریتانیا را مورد بررسی قرار می دهد.