در شهر پکن یک شهر باستانی توسط یکی از پادشاهان سلسله مینگ بنا شده است.