مستند « رسم عاشقی » به آیین عزاداری ماه محرم در شهر مهدی شهر می پردازد.

مستند « رسم عاشقی » به آیین عزاداری ماه محرم در شهر جوشقان می پردازد.

مستند « رسم عاشقی » به آیین عزاداری ماه محرم در شهر دزفول می پردازد.

مستند « رسم عاشقی » به آیین عزاداری ماه محرم در شهر دزفول می پردازد.