این مستند به تاریخ خراسان بزرگ و شهر هرات و چگونگی جدایی افغانستان از ایران می پردازد.