این برنامه به معرفی هیئت سقاییان همدان مقیم تهران می پردازد.