در این مجموعه مستند محور و جرقه انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف کشور روایت می شود.

در این مجموعه مستند محور و جرقه انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف کشور روایت می شود.