جزایر سوکورو پناهگاهی دورافتاده و زیبا برای حیات جانوران دریایی در آب های شرق اقیانوس آرام است.

جزایر سوکورو پناهگاهی دورافتاده و زیبا برای حیات جانوران دریایی در آب های شرق اقیانوس آرام است.

جزایر سوکورو پناهگاهی دورافتاده و زیبا برای حیات جانوران دریایی در آب های شرق اقیانوس آرام است.جزایر سوکورو پناهگاهی دورافتاده و زیبا برای حیات جانوران دریایی در آب های شرق اقیانوس آرام است.

جزایر سوکورو پناهگاهی دورافتاده و زیبا برای حیات جانوران دریایی در آب های شرق اقیانوس آرام است.جزایر سوکورو پناهگاهی دورافتاده و زیبا برای حیات جانوران دریایی در آب های شرق اقیانوس آرام است.

مجموعه مستند جزایر قناری به بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و جانوری جزایر قناری می پردازد.

مجموعه مستند جزایر قناری به بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و جانوری جزایر قناری می پردازد.

این مستند زیبا، دیدنی و مهیج در ارتباط با جریان زندگی در نمک زاری در گوشه ای از آفریقا است که هر ساله میزبان حیوانات بسیاری است. 

داستان زندگی این حیوانات را در شبکه ما دنبال کنید. 

صفحه2 از2