این مستند به کاشت و پرورش نخل در روستای غزاویه بزرگ در شرق کارون استان خوزستان می پردازد.