این برنامه به نغمه های قدیمی بوشهری در باب روز عاشورا می پردازد.