این برنامه به زندگی و تلاش های دکتر علی اکبر جلالی در زمینه آی تی در کشورمان می پردازد.