تاریخ شفاهی ایران: 459 - کلاس های مواضع حزب جمهوری اسلامی - 44

تاریخ شفاهی ایران

459 - کلاس های مواضع حزب جمهوری اسلامی - 44

تصاویری از کلاس های مواضع حزب جمهوری اسلامی پیرامون مبحث شناخت توسط شهید بهشتی در سال 1360 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن