تاریخ شفاهی ایران: 480 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 90 - 157

تاریخ شفاهی ایران

480 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 90 - 157

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 90 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.