تاریخ شفاهی ایران: 511 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 118 - 185

تاریخ شفاهی ایران

511 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 118 - 185

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 118 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن