تاریخ شفاهی ایران: 515 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 115 - 189

تاریخ شفاهی ایران

515 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 115 - 189

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی و نطق پیش از دستور بررسی مجدد اصل 115 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن