تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران _ 227 _ جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 5 - 25

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 5 در شهریور 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن