تاریخ شفاهی ایران: 562 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 141 - 225

تاریخ شفاهی ایران

562 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 141 - 225

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 141 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن