تاریخ شفاهی ایران: 562 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 141 - 225

تاریخ شفاهی ایران

562 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 141 - 225

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 141 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.