تاریخ شفاهی ایران: 589 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 31 - 251

تاریخ شفاهی ایران

589 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 31 - 251

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی  در بررسی اصل 31 در آبان ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن