تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران - 357 - کودتای نوژه - اعترافات سیروس ستوده - 1

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران - 357 - کودتای نوژه - اعترافات سیروس ستوده - 1

تصاویری از اعترافات سیروس ستوده در مورد کودتا نوژه در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن