تاریخ شفاهی ایران: 637 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 54 - 268

تاریخ شفاهی ایران

637 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 54 - 268

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 54 در آبان ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن