تاریخ شفاهی ایران: 638 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 13 - 269

تاریخ شفاهی ایران

638 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 13 - 269

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی و تصویب اصل 13 در آبان ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن