تاریخ شفاهی ایران: 658 - درس هایی از آیت الله امامی کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری - 2

تاریخ شفاهی ایران

658 - درس هایی از آیت الله امامی کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری - 2

تصاویری از درس های آیت الله امامی کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری 1360 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن