تاریخ شفاهی ایران: 659 - درس هایی از آیت الله امامی کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری - 3

تاریخ شفاهی ایران

659 - درس هایی از آیت الله امامی کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری - 3

تصاویری از درس های آیت الله امامی کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری 1360 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن