تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران - 380 - جلسه مجلس خبرگان بررسی اصل 64 - 117

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران - 380 - جلسه مجلس خبرگان بررسی اصل 64 - 117

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 64 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.