تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران - 400 - جلسه مجلس خبرگان بررسی اصل 73 - 131

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران - 400 - جلسه مجلس خبرگان بررسی اصل 73 - 131

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 73 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن