تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران - 406 - جلسه مجلس خبرگان بررسی اصل 74 و 75 و 76 - 137

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران - 406 - جلسه مجلس خبرگان بررسی اصل 74 و 75 و 76 - 137

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 74 و 75 و 76 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن