تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران - 407 - جلسه مجلس خبرگان بررسی اصل 77 - 138

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران - 407 - جلسه مجلس خبرگان بررسی اصل 77 - 138

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 77 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن