گردشگری

هنر حکاکی روی سنگ های قیمتی

تذهیب هنر خطاطی در کتاب است که از دیرباز در فرش بافی هم اجرا می شود. 

تذهیب بخشی از هنر حکاکی روی سنگ های قیمتی و زینتی است که در این برنامه با آن آشنا می شویم. 

سایر قسمت‌ها

    نظر دادن