• نحوه نمایش:
میراث جهانی

میراث جهانی

43 سال پیش نمایندگان کشورهای عضو یونسکو تصمیم گرفتند از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی، حمایت کنند. آثاری که تخریبشان باعث فقر شدید میراث همه ملل جهان می شود.

بر اساس این تصمیم، آثار منحصر به فرد و جایگزین ناپذیر، متعلق به هر مرز و بومی که باشند برای تمام بشریت ارزشمند هستند. تا کنون 19 اثر از ایران در فهرست میراث جهانی جای گرفته اند. شما تا چه اندازه با 19 میراث ثبت شده در ایران آشنا هستید؟

18 قسمت پخش شده
صفحه1 از2