• نحوه نمایش:
سفرنامه

سفرنامه

دنیا، ایران باستان را از طریق سفرنامه ها شناخت. استرابون، گزنفون و دیگر گردشگران یونانی اطلاعاتی از ایران باستان مکتوب کردند که مسلما بدون نوشته های آنان شناخت آن دوره برای ما بسیار سخت بود. در دوران پس از آن نیز، اگرچه همواره کاتبانی در دربار پادشاهان حضور داشتند اما سیاحان با نوشته های خود ما را با زندگی مردم عادی و شرایط زیست آنان آشنا کردند.

سفرنامه ها بخش های خاک خورده تاریخ و سفر هستند که با وجودشان، مقصد برای گردشگران جالب تر و ملموس تر می شود.

8 قسمت پخش شده