• نحوه نمایش:
دادگاه ویژه انقلاب

دادگاه ویژه انقلاب

مجموعه مستند دادگاه ویژه انقلاب به برگزاری دادگاه عوامل ساواک در سال ۵۸ و اعترافات شکنجه گران می پردازد. در ایام دهه فجر هر روز ساعت 18:15 تکرار روز بعد ساعت 6:30

8 قسمت پخش شده
 • دادگاه ویژه انقلاب - 8

  مجموعه مستند دادگاه ویژه انقلاب به برگزاری دادگاه عوامل ساواک در سال ۵۸ و اعترافات شکنجه گران می پردازد.

 • دادگاه ویژه انقلاب - 7

  مجموعه مستند دادگاه ویژه انقلاب به برگزاری دادگاه عوامل ساواک در سال ۵۸ و اعترافات شکنجه گران می پردازد.

 • دادگاه ویژه انقلاب - 6

  مجموعه مستند دادگاه ویژه انقلاب به برگزاری دادگاه عوامل ساواک در سال ۵۸ و اعترافات شکنجه گران می پردازد. اعترافات آرش

 • دادگاه ویژه انقلاب - 5

  مجموعه مستند دادگاه ویژه انقلاب به برگزاری دادگاه عوامل ساواک در سال ۵۸ و اعترافات شکنجه گران می پردازد. روایت شاهدین

 • دادگاه ویژه انقلاب - 4

  مجموعه مستند دادگاه ویژه انقلاب به برگزاری دادگاه عوامل ساواک در سال ۵۸ و اعترافات شکنجه گران می پردازد. اعترافاتمامور سابق ساواک به نام تهرانی

 • دادگاه ویژه انقلاب - 3

  مجموعه مستند دادگاه ویژه انقلاب به برگزاری دادگاه عوامل ساواک در سال ۵۸ و اعترافات شکنجه گران می پردازد. مامور سابق ساواک به نام تهرانی

 • دادگاه ویژه انقلاب - 2

  مجموعه مستند دادگاه ویژه انقلاب به برگزاری دادگاه عوامل ساواک در سال ۵۸ و اعترافات شکنجه گران می پردازد. غرق شدن در منجلاب

 • دادگاه ویژه انقلاب - 1

  مجموعه مستند دادگاه ویژه انقلاب به برگزاری دادگاه عوامل ساواک در سال ۵۸ و اعترافات شکنجه گران می پردازد.

>> > 1 < <<