• نحوه نمایش:
فرجام تنهایی

فرجام تنهایی

این مجموعه دو قسمتی روایت فرهنگ تنظیم خانواده در ایران از دوران پهلوی اول تا بعد از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. پنج شنبه ها ساعت 19 تکرار روز بعد ساعت 10

2 قسمت پخش شده
  • فرجام تنهایی - 2

    این مجموعه دو قسمتی روایت فرهنگ تنظیم خانواده در ایران از دوران پهلوی اول تا بعد از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است.

  • فرجام تنهایی - 1

    این مجموعه دو قسمتی روایت فرهنگ تنظیم خانواده در ایران از دوران پهلوی اول تا بعد از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است.

>> > 1 < <<