• نحوه نمایش:
عصر هوش مصنوعی

عصر هوش مصنوعی

این برنامه به بررسی هوش مصنوعی و تلاش های دانشمندان برای استفاده بهینه از این تکنولوژی برای کمک به بیماران می پردازد. دوشنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

6 قسمت پخش شده
 • عصر هوش مصنوعی - 6

  این برنامه به بررسی هوش مصنوعی و تلاش های دانشمندان برای استفاده بهینه از این تکنولوژی برای کمک به بیماران می پردازد.

 • عصر هوش مصنوعی - 5

  این برنامه به بررسی هوش مصنوعی و تلاش های دانشمندان برای استفاده بهینه از این تکنولوژی برای کمک به بیماران می پردازد.

 • عصر هوش مصنوعی - 4

  این برنامه به بررسی هوش مصنوعی و تلاش های دانشمندان برای استفاده بهینه از این تکنولوژی برای کمک به بیماران می پردازد.

 • عصر هوش مصنوعی - 3

  این برنامه به بررسی هوش مصنوعی و تلاش های دانشمندان برای استفاده بهینه از این تکنولوژی برای کمک به بیماران می پردازد.

 • عصر هوش مصنوعی - 2

  این برنامه به بررسی هوش مصنوعی و تلاش های دانشمندان برای استفاده بهینه از این تکنولوژی برای کمک به بیماران می پردازد.

 • عصر هوش مصنوعی - 1

  این برنامه به بررسی هوش مصنوعی و تلاش های دانشمندان برای استفاده بهینه از این تکنولوژی برای کمک به بیماران می پردازد.

>> > 1 < <<