• نحوه نمایش:
پریخوانی

پریخوانی

مستند پریخوانی با قلعهای نیمه ویران مواجه بوده که آدمهای بسیاری در دورانهای مختلف، آنجا نفس کشیده بودهاند و نواها و نجواها و صداهایشان جا مانده بوده است. در خلاصه داستان این مستند آمده است: خوابگردی در هزارههای گمشده قلعهای تو در تو... روزگاری شهری کهن بود، روزگاری معبدی؛ پلکانش تا نور... روزگاری دژی مستحکم... خشتهایش هخامنشی، بامش اشکانی، برجهایش ساسانی؛ بر فراز تپهای عیلامی... مردمانش رفتند... چهارشنبه 27 مرداد ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 10

0 قسمت پخش شده
>> > < <<