• نحوه نمایش:
سازه های بزرگ با ریچارد هموند

سازه های بزرگ با ریچارد هموند

در این مجموعه مستند به همراه ریچارد هموند به بررسی سازه های عظیم و پیچیدگی های نگهداری از آنها پرداخته می شود. دوشنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

6 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<