• نحوه نمایش:
استراحت بماند

استراحت بماند

این برنامه به معرفی سید غفار حسینی، جوان جهادگری اهل شیراز می پردازد که زندگی خود را وقف کمک رسانی به مردم نموده است. سه شنبه 16 شهریور ساعت 21:30 تکرار روز بعد ساعت 15

1 قسمت پخش شده
  • استراحت بماند

    این برنامه به معرفی سید غفار حسینی، جوان جهادگری اهل شیراز می پردازد که زندگی خود را وقف کمک رسانی به مردم نموده است.

>> > 1 < <<