• نحوه نمایش:
از بخشش تا رویش

از بخشش تا رویش

این مستند روایت گذشت یک مادر و بخشش قاتل فرزندش به شرط ترک اعتیاد قاتل است. یک شنبه 18 مهر ساعت 21:30 تکرار روز بعد ساعت 10:30

1 قسمت پخش شده
  • از بخشش تا رویش

    این مستند روایت گذشت یک مادر و بخشش قاتل فرزندش به شرط ترک اعتیاد قاتل است.

>> > 1 < <<