• نحوه نمایش:
در سرزمین سرگرمی

در سرزمین سرگرمی

این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است. دوشنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

13 قسمت پخش شده
 • در سرزمین سرگرمی - دختر رویایی

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است.

 • در سرزمین سرگرمی - آنسوی ترس

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است.

 • در سرزمین سرگرمی - تن تن

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است.

 • در سرزمین سرگرمی - نمای وارونه

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است. سرزمین های شرقی در نگاه رسانه های غربی

 • در سرزمین سرگرمی - اسناد بی تاریخ

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است. اخبار دروغ در رسانه ها و مطبوعات

 • در سرزمین سرگرمی - نوبل بدون ادبیات

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است.

 • در سرزمین سرگرمی - شعله های آزادی

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است.

 • در سرزمین سرگرمی - سلبریتی ها

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است. کارکرد و نقش چهره های مشهور در هنر برای امور خیرخواهانه و اهداف واقعی پشت پرده

 • در سرزمین سرگرمی - اسکار می رسد به

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است.

 • در سرزمین سرگرمی - فوتبال

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است.

 • در سرزمین سرگرمی - دی سی علیه مارول

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است.

 • در سرزمین سرگرمی - بازی

  این مجموعه مستند در 13 قسمت به حوزههای مهم صنعت سرگرمی مانند فوتبال، ابرقهرمانان، کتابهای کمیک، شخصیتهای کارتونی، بازیهای کامپیوتری، فیلمهای ترسناک، سلبریتیها، بازنمایی زنان در سینما و جشنوارههای مختلف سینمایی پرداخته است.

>> > 1 2 < <<