• نحوه نمایش:
رازهای آشکار

رازهای آشکار

مستند رازهای آشکار از مستندهای متکی بر آرشیو و روایتهای تحلیلی روایی از مستندات سیاسی با استناد به تاریخ است که به انقلاب های مهم تاریخ جهان در آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، هندوستان و الجزایر پرداخته است. پنج شنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 10

5 قسمت پخش شده
 • رازهای آشکار - شوروی؛ صدای شکستن چند استخوان

  مستند رازهای آشکار از مستندهای متکی بر آرشیو و روایتهای تحلیلی روایی از مستندات سیاسی با استناد به تاریخ است که به انقلاب های مهم تاریخ جهان در آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، هندوستان و الجزایر پرداخته است. چگونگی و دلایل تشکیل کشور کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی و سال های حکومت و فروپاشی این کشور

 • رازهای آشکار - الجزایر؛ بازگشت جمجمه ها

  مستند رازهای آشکار از مستندهای متکی بر آرشیو و روایتهای تحلیلی روایی از مستندات سیاسی با استناد به تاریخ است که به انقلاب های مهم تاریخ جهان در آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، هندوستان و الجزایر پرداخته است. سرگذشت کشور الجزایر از پیش از استعمار فرانسه تا پس از آن و کسب استقلال و تشکیل حکومت کنونی

 • رازهای آشکار - هند؛ باپو، روح بزرگ

  مستند رازهای آشکار از مستندهای متکی بر آرشیو و روایتهای تحلیلی روایی از مستندات سیاسی با استناد به تاریخ است که به انقلاب های مهم تاریخ جهان در آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، هندوستان و الجزایر پرداخته است. بررسی تاریخچه هند در سال های قبل و بعد از استعمار و در نهایت استقلال هند در نتیجه تلاش های گاندی و دوره معاصر هند

 • رازهای آشکار - آمریکا؛ عمو سام تو رو میخواد

  مستند رازهای آشکار از مستندهای متکی بر آرشیو و روایتهای تحلیلی روایی از مستندات سیاسی با استناد به تاریخ است که به انقلاب های مهم تاریخ جهان در آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، هندوستان و الجزایر پرداخته است.

 • رازهای آشکار - فرانسه؛ انقلاب سرهای پران

  مستند رازهای آشکار از مستندهای متکی بر آرشیو و روایتهای تحلیلی روایی از مستندات سیاسی با استناد به تاریخ است که به انقلاب های مهم تاریخ جهان در آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، هندوستان و الجزایر پرداخته است.

>> > 1 < <<