• نحوه نمایش:
سفیدخوانی

سفیدخوانی

سفیدخوانی مجموعه برنامه ای است که در آن قصههایی تاریخی از ابتدای دوران مشروطه تا انتهای دوران پهلوی اول از زبان فردی تاریخپژوه به نام رضا کسروی خوانده میشود. روزهای زوج 19:30 تکرار روز بعد 12:30

  • سفیدخوانی

    سفیدخوانی مجموعه برنامه ای است که در آن قصههایی تاریخی از ابتدای دوران مشروطه تا انتهای دوران پهلوی اول از زبان فردی تاریخپژوه به نام رضا کسروی خوانده میشود. روزهای زوج 19:30 تکرار روز بعد 12:30

>> > 1 < <<